Podstawowym założeniem Budżetu Obywatelskiego jest to, by zgłaszane propozycje mieściły się w kompetencjach Gminy. Poniżej podajemy jakie są zadania Gminy, wraz z przykładami. 

 

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

Przykłady:

 • remont/przebudowa budynków będących własnością miasta,
 • budowa nowych obiektów,
 • budowa, przebudowa, utrzymanie/tworzenie nowych parków, zieleńców, skwerów, trawników.

2. Sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Przykłady:

 • remonty/przebudowa/budowa nowych placów, chodników, dróg rowerowych, ulic,
 • wytyczanie miejsc parkingowych.

3. Sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk  i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Przykłady:

 • remonty/budowa nowych instalacji energetycznych, sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych),
 • utrzymywanie czystości w mieście (czyli popularne sprzątanie),
 • prowadzenie wysypisk śmieci,
 • prowadzenie selektywnej zbiórki od padów,
 • kwestie związane z segregacją odpadów – np. nowe pojemniki do segregacji śmieci.

4. Sprawy działalności w zakresie telekomunikacji.

Przykłady:

 • budowa nowych sieci telekomunikacyjnych,
 • działania związane z dostępem do sieci teleinformatycznych (np. tworzenie publicznie dostępnej sieci Wi-Fi).

5. Sprawy lokalnego transportu zbiorowego.

Przykłady:

 • tworzenie nowych połączeń autobusowych,
 • ·częstotliwość kursowania pojazdów komunikacji miejskiej, remonty taboru, ponoszenie innych kosztów związanych z funkcjonowaniem komunikacji publicznej.

6. Sprawy ochrony zdrowia.

Przykłady:

 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 • zadania związane realizacją usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

7. Sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych.

Przykłady:

 • udzielenie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • dożywianie dzieci,
 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej.

8. Sprawy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Przykłady:

 • współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo–terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
 • finansowanie kosztów: szkoleń dla rodzin wspierających, podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, niektórych kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające.


9. Sprawy gminnego budownictwa mieszkaniowego.

Przykłady:

 • budowa oraz utrzymanie mieszkań komunalnych (gminnych);
 • ·sprawy związane z mieszkalnictwem socjalnym.

10. Sprawy edukacji publicznej.

Przykłady:

 • remonty/budowa nowych/utrzymanie szkół publicznych (w tym szkół specjalnych  i integracyjnych),
 • ·środki na organizację zajęć pozalekcyjne.

11. Sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Przykłady:

 • budowa/prowadzenie bibliotek, w tym zakup nowego księgozbioru,
 • prowadzenie gminnych instytucji kultury, w tym finansowanie ich działalności,
 • renowacje zabytków,
 • ·edukacja związana z materialnym dziedzictwem kulturowym.

12. Sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Przykłady:

 • remonty/budowa/przebudowa/utrzymanie obiektów sportowych,
 • wsparcie dla rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży,
 • ·realizacja zadań związanych z turystyką, np. wytyczanie i oznaczanie nowych szlaków turystycznych, informacja turystyczna.

13. Sprawy targowisk i hal targowych.

Przykłady:

 • budowa/utrzymanie miejsc związanych z handlem,
 • ·wytyczanie nowych targowisk.

14. Sprawy zieleni gminnej i zadrzewień.

Przykłady:

 • utrzymanie terenów zielonych,
 • utrzymanie oraz zasadzenia nowego drzewostanu,
 • ·tworzenie nowych oraz utrzymanie zieleńców, trawników, parków, skwerów.

15. Sprawy cmentarzy gminnych

Przykłady:

 • ·budowa/ utrzymanie miejsc związanych z pochówkiem.

16. Sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Przykłady:

 • finansowanie działań Straży Miejskiej, takich jak np. dodatkowe patrole czy zakup/utrzymanie wyposażenia Straży Miejskiej,
 • współpraca z policją, w tym dofinansowywanie działań policji na terenie gminy,
 • prowadzenie programów informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa.

17. Sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Przykłady:

 • ·tworzenie/prowadzenie/finansowanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, np. boisk, sal gimnastycznych oraz innych pomieszczeń użytkowych dla mieszkańców wraz z urządzeniami i wyposażeniem, będących własnością gminy, wykorzystywanych do organizowania imprez lub na inną działalność publiczną.

18. Sprawy polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.

Przykłady:

 • udzielanie wsparcia socjalnego - okresowego lub celowego,
 • prowadzenie miejsc (ośrodków) wspierających rodziców z dziećmi,
 • tworzenie dogodnych warunków dla rodziców z dziećmi,
 • ·realizacja opieki medycznej i prawnej dla kobiet w ciąży.

19. Sprawy wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

Przykłady:

 • wspieranie (finansowanie) działań związanych z inicjatywą lokalną,
 • edukacja w zakresie samorządności,
 • finansowanie działań realizowanych przez jednostki pomocnicze, np. osiedla,
 • ·działania na rzecz przejrzystości sprawowania władzy.

20. Sprawy promocji gminy.

Przykłady:

 • ·prowadzenie kampanii promocyjnych gminy.

21. Sprawy współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Przykłady:

 • finansowanie działań z zakresu działalności pożytku publicznego, przekazywanych organizacjom pozarządowym na zasadach wsparcia realizacji zadania lub jego powierzenia (na podstawie rocznych oraz wieloletnich programów współpracy),
 • ·działania na rzecz lepszej współpracy na linii samorząd-organizacje społeczne.

22. Sprawy współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Przykłady:

 • nawiązywanie partnerstw oraz współpraca z miastami partnerskimi z innych krajów (realizacja działań wspólnie z miastami partnerskimi).