Wymagania jakie powinien spełniać

projekt Budżetu Obywatelskiego

Gminy Środa Wielkopolska

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejsze wymagania określają zasady zgłaszania projektów w ramach budżetu obywatelskiego, wymagania dotyczące tych projektów, a także procedury związane z ich oceną oraz przeprowadzeniem głosowania.

2. Przepisy określone niniejszymi wymaganiami nie naruszają praw i obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych.

3. Jeżeli jakikolwiek z terminów wskazanych w niniejszych wymaganiach przypadałby na sobotę lub dzień wolny od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015. r. poz. 90), termin ten jest wydłużany do następnego innego dnia.

4. Ilekroć w niniejszych wymaganiach jest mowa o:

1) Budżecie Obywatelskim – rozumie się przez to kwotę przeznaczoną na realizację zadań wybranych poprzez głosowanie Mieszkańców podczas Budżetu Obywatelskiego na dany rok.

2) Mieszkańcach – rozumie się przez to osoby zamieszkujące (mające miejsce zamieszkania) na terenie Gminy Środa Wielkopolska;

3) Wniosku – rozumie się przez to propozycję zadania budżetowego, złożoną w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Środa Wielkopolska, zwanego także projektem;

4) Wnioskodawcy – rozumie się przez to Mieszkańca, który podpisał złożony Wniosek;

5) Urzędzie Miejskim – rozumie się przez to Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej;

6) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska;

7) Gminie – rozumie się przez to Gminę Środa Wielkopolska;

8) Wydziale – rozumie się przez to komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej;

9) Zespole Budżetu Obywatelskiego – rozumie się przez to wybrane Zarządzeniem Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska osoby odpowiedzialne za prawidłową organizację, przebieg oraz wybór zwycięskich projektów w Budżecie Obywatelskim.

10) Stronie internetowej – rozumie się przez to stronę internetową Budżetu Obywatelskiego: www.bo.sroda.wlkp.pl

5. W procesie realizacji Budżetu Obywatelskiego prowadzona jest akcja informacyjna i promocyjna, mająca na celu szczegółowe informowanie mieszkańców o przebiegu i wynikach jego realizacji.6.

6. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1, zebranych podczas realizacji Budżetu Obywatelskiego, zarówno od osób zgłaszających wnioski, popierających je, a także biorących udział w głosowaniu, jest Burmistrz. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego i nie będą przekazywane jakimkolwiek osobom trzecim. Każdemu przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe, a podanie ich jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie realizacji Budżetu Obywatelskiego, przy sprawdzeniu i ocenie wniosków oraz głosowania nad projektami.

 

§ 2.

Zgłaszanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego

 

1. Projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać wyłącznie Mieszkańcy w ramach puli miejskiej lub pul wiejskich zgodnie z załącznikiem do niniejszych Wymagań.

2. Mieszkaniec może zgłosić więcej niż jeden projekt.

3. Projekty muszą spełniać określone dla nich wymogi formalne, a także być zgodne z prawem i wykonalne technicznie.

4. Zgłoszenie projektu następuje we wniosku, który wymaga:

1) podania przez Wnioskodawcę:

a) imienia i nazwiska,

b) miejsca zamieszkania wraz z informacjami uprawdopodabniającymi okoliczność, iż podany adres stanowi miejsce zamieszkania Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że wypełnienie pola ma charakter fakultatywny),

c) tytułu projektu,

d) opisu projektu,

e) wstępnej wyceny kosztów realizacji projektu,

f) uwag dodatkowych (z zastrzeżeniem, że wypełnienie pola ma charakter fakultatywny),

g) podpisu; przy czym za niepełnoletniego Mieszkańca podpis składa jego opiekun prawny.

2) załączenia listy Mieszkańców popierających wniosek, obejmującej imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i podpis osób popierających.

5. Każdy projekt musi zostać poparty podpisami mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt odpowiednio do załącznika do niniejszych wymagań.

6. Nabór projektów rozpoczyna się po upływie tygodnia od dnia zainicjowania naboru i trwa 7 dni.

7. Zgłoszenie projektu może nastąpić wyłącznie w okresie naboru.

8. W okresie naboru Wnioskodawca może wycofać złożony projekt.

9. Projekt może zostać złożony osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego (Punkcie Obsługi Klienta bądź Sekretariacie Urzędu Miejskiego) lub przesłany pocztą na adres Urzędu Miejskiego (Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej, ul. Ignacego Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska. Na kopercie muszą znajdować się dane Wnioskodawcy oraz napis „Budżet Obywatelski na rok ...”, z zastrzeżeniem ust. 10.

10. Termin wyznaczony w danym roku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został doręczony do Urzędu Miejskiego.

11. Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyznaczonym  w danym roku terminie zostaną odrzucone.

12. Projekty mogą dotyczyć wyłącznie spraw, które znajdują się w kompetencjach Gminy, służą rozwojowi Gminy i zaspokajaniu potrzeb Mieszkańców oraz są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

13. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić własność Gminy.

14. Zadania finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą mieć charakter inwestycyjny, remontowy oraz społeczny, a w szczególności kulturalny czy sportowy.

15. Wnioskodawca zobowiązany jest do podania szczegółowej kalkulacji zadania we wniosku.

16. Kalkulacja powinna uwzględniać:

1) aktualne ceny wskazanych elementów niezbędnych do realizacji zadania,

2) koszty merytoryczne realizacji zadania,

3) koszty obsługi realizacji zadania,

4) pozostałe dodatkowe ponoszone koszty z tytułu realizacji zadania.

17. Wartość zgłaszanego projektu winna obejmować wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania.

18. Projekt nie może generować dla budżetu Gminy kosztów funkcjonowania w latach następnych, w tym kosztów osobowych, z wyłączeniem kosztów bieżącego utrzymania.

19. W przypadku, gdy w wyniku opracowanej dokumentacji projektowej lub w trakcie procedury wyboru wykonawcy na realizację wybranego zadania, wystąpią okoliczności, w których konieczne będzie zwiększenie środków na jego realizację, projekt nie będzie realizowany.

 

§ 3.

Ocena formalno – merytoryczna i prawna projektów i procedury odwoławcze

1. W celu oceny formalno-merytorycznej wniosków składanych przez Mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego, Burmistrz powołuje Zespół Budżetu Obywatelskiego.

2. Ocena zgłoszonych projektów obejmuje:

1)  ocenę ich zgodności z prawem, w szczególności przynależności do zakresu działania Gminy i jej zadań własnych;

2)  weryfikację spełniania przez projekt wymogów formalnych, w szczególności liczby podpisów poparcia dla danego projektu;

3)  ocenę wykonalności technicznej projektu,

4) ocenę ogólnej możliwości realizacji projektu,

5) kosztów rzeczywistych,

6) stanu własności nieruchomości/miejsca,

7) możliwości realizacji projektu w roku budżetowym

3. Ocenę projektów, zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 2, przeprowadza Zespół o jakim mowa w ust. 1, przy czym do każdego projektu przygotowuje się kartę oceny projektu, uwzględniającą ww. kryteria.

4. Jeżeli realizacja przynajmniej jednego ze zgłoszonych projektów skutkowałaby niewykonalnością innego projektu, w karcie oceny projektu wprowadza się odpowiednie zastrzeżenie.

5. W przypadku uznania, że wstępna wycena kosztów realizacji projektu zawarta w formularzu nie odpowiada jej rzeczywistym kosztom, Zespół o jakim mowa w ust. 1 weryfikuje koszty, wpisuje nową kwotę w karcie oceny oraz dopuszcza projekt do głosowania.

6. Odrzuceniu przy weryfikacji formalno-merytorycznej oraz prawnej podlegają projekty:

1)  zgłoszone po wyznaczonym w danym roku terminie składania projektów,

2) których przedstawiony koszt na realizację zadania przekraczałby wysokość środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski w danym roku,

3) które po realizacji, generowałyby koszty niewspółmierne wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,

4) które pozostają w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami zagospodarowania przestrzennego oraz zaplanowanymi przedsięwzięciami,

5) które naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich oraz prawa własności.

7. Zespół Budżetu Obywatelskiego zapoznaje się z wnioskami, a następnie przekazuje je merytorycznym Wydziałom. Po zapoznaniu się i złożeniu uwag wnioski zostają zwrócone Zespołowi Budżetu Obywatelskiego.

8. W razie stwierdzenia, że wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 4 i 5 niniejszych wymagań jest niekompletny, przedstawiciel Zespołu Budżetu Obywatelskiego wzywa Wnioskodawcę do pisemnego uzupełnienia wniosku, wyznaczając na to dodatkowy termin, nie dłuższy niż 7 dni. Za dochowanie terminu uznaje się datę wpływu uzupełnienia do Urzędu Miejskiego lub naniesienia zmiany na wniosku. W przypadku nie uzupełnienia informacji w wyznaczonym terminie, wniosek ulega odrzuceniu.

9. W razie stwierdzenia, iż projekt nie spełnia któregokolwiek z wymogów w zakresie weryfikacji zgłoszonych projektów według kryteriów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu podlega on odrzuceniu. Okoliczność ta zostaje wyczerpująco opisana w karcie oceny.

10. Ocena formalno-merytoryczna trwa nie dłużej niż miesiąc.

11. W dniu następującym po upływie terminu, o którym mowa w ust. 10, następuje publikacja na witrynie Urzędu Miejskiego w zakładce Budżet Obywatelski oraz na Stronie internetowej wstępnej listy projektów, które uzyskały pozytywną ocenę wraz z ich kartami oceny.

12. W przypadku negatywnej oceny projektu Zespół Budżetu Obywatelskiego nie dopuszcza projektu do głosowania. Ogłoszenie następuje w trybie określonym w ust. 11.

13. Mieszkańcowi, który złożył projekt, przysługuje możliwość odwołania się od decyzji o jakiej mowa w ust. 12 w terminie 7 dni od dnia jej ogłoszenia.

14. Odwołanie składa się do Burmistrza, za pośrednictwem Zespołu Budżetu Obywatelskiego.

15. Odwołanie musi zawierać uzasadnienie.

16. Bez względu na sposób wniesienia odwołania musi zostać ono doręczone na adres Urzędu Miejskiego w terminie, o którym mowa w ust. 13.

17. Zespół przekazuje Burmistrzowi zbiorczo odwołania od decyzji wraz z ich uzasadnieniem oraz sporządzonym przez Zespół Budżetu Obywatelskiego pisemnym odniesieniem się do tego uzasadnienia, w terminie 7 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 13.

18. Burmistrz:

1) w przypadku, w którym uzna, że projekt nie spełnia wymogów - oddala odwołanie;

2) w przypadku, w którym uzna że projekt spełnia wymogi - rozstrzyga o dopuszczeniu go do głosowania;

3) w przypadku, w którym uzna, że niezasadnie doszło do ponownej wyceny kosztów realizacji projektu - rozstrzyga o pozostawieniu kosztów realizacji zgodnie z formularzem projektu,

4) w przypadku, w którym odwołanie jest niedopuszczalne lub zostało wniesione z przekroczeniem terminu o  jakim mowa w ust. 13 - odrzuca odwołanie.

19. Burmistrz rozpatruje odwołania w terminie 7 dni od dnia przekazania mu dokumentów, o których mowa w ust. 17, a następnie w terminie trzech dni przekazuje zbiorczo swoje decyzje Zespołowi. Rozstrzygnięcie Burmistrza jest ostateczne.

20. Decyzje Burmistrza podlegają zbiorczemu ogłoszeniu na witrynie Urzędu Miejskiego w zakładce Budżet Obywatelski oraz na Stronie internetowej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od ich przekazania Zespołowi.

21. Zespół Budżetu Obywatelskiego sporządza listę projektów dopuszczonych do głosowania.

22. Projekty są porządkowane według kolejności ich złożenia oraz zostają im przyporządkowane numery, poczynając od 1.

23. Lista zostaje opublikowana na witrynie Urzędu Miejskiego w zakładce Budżet Obywatelski oraz na Stronie internetowej po upływie tygodnia od dnia ogłoszeniu uchwał, o których mowa w ust. 21. W przypadku niewniesienia żadnego odwołania, lista zostaje opublikowana po upływie tygodnia od końca terminu, o którym mowa w ust. 13.

24. Wraz z ogłoszeniem projektów mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej projektów dopuszczonych do głosowania w terminie do daty zakończenia głosowania.

 

 

§4.

Głosowanie, oraz ogłoszenie jego wyników

1. Głosowanie rozpoczyna się w dniu następującym po ogłoszeniu listy projektów dopuszczonych do głosowania i trwa 7 dni.

2. Informacja o zbliżającym się terminie głosowania zostaje ogłoszona na witrynie Urzędu Miejskiego w zakładce Budżet Obywatelski oraz na Stronie internetowej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie głosowania.

3. Głosowanie odbywać się będzie poprzez system internetowy do głosowania zamieszczony na Stronie internetowej albo w głosowaniu tajnym, na kartach do głosowania, dostępnych w siedzibie Urzędu Miejskiego.

4. Głos na karcie o jakiej mowa w ust. 3 oddaje się poprzez postawienie znaku "x" w kratce obok wybranego Projektu.

5. Mieszkaniec dysponuje jednym głosem w puli miejskiej i jednym w puli wiejskiej.

6. Po zakończeniu głosowania Zespół Budżetu Obywatelskiego tworzy listę rankingową projektów, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów i kolejno mieszczą się w kwocie przeznaczonej w danym roku na budżet obywatelski. Do realizacji zostaną przeznaczone projekty z największą liczbą głosów, a w przypadku niewystarczającej dostępnej kwoty dla kolejnego projektu, projekt ten pomija się i wprowadza na listę następny projekt, który uzyskał najwyższą liczbę głosów i mieści się w pozostałej kwocie. W przypadku, w którym na liście miałyby się znaleźć dwa projekty, o których mowa w § 3 ust. 4, projekt, który otrzymał mniejszą liczbę głosów, jest pomijany. Jeżeli przynajmniej dwa projekty uzyskały taką samą liczbę głosów i nie wszystkie z nich mieszczą się w pozostałej kwocie, przeprowadzane jest losowanie. Informację o przeprowadzonym losowaniu i jego wynikach zamieszcza się na witrynie Urzędu Miejskiego w zakładce Budżet Obywatelski oraz Stronie internetowej razem z ogłoszeniem, o którym mowa w ust. 8.

7. Lista stanowi podstawę ogłoszenia wyników głosowania.

8. Wstępne ogłoszenie wyników głosowania następuje na witrynie Urzędu Miejskiego w zakładce Budżet Obywatelski oraz Stronie internetowej, po upływie 7 dni od ostatniego dnia głosowania.

9. Zespół ogłasza ostateczne wyniki głosowania na witrynie Urzędu Miejskiego w zakładce Budżet Obywatelski oraz Stronie internetowej po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia  wstępnych wyników głosowania

 

Dokumenty do pobrania: 

Uchwała dot. Średzkiego Budżetu Obywatelskiego ikona pdf  
Załącznik nr 1 do Uchwały - Wymagania ikona pdf  
Załącznik nr 1 do Wymagań - Pule ikona pdf  
Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Ogłoszenie   jpg ikona
Załącznik nr 2 do Zarządzenia - Wniosek
ikona pdf ikona word2010
Załącznik nr 3 do Zarządzenia - Harmonogram ikona pdf