Na co będziemy mogli zagłosować?

Po wyznaczonym czasie na uzupełnienie wniosków, Zespół Budżetu Obywatelskiego postanowił które ze złożonych projektów zostaną poddane pod głosowanie. Z początkowych 23 propozycji zostało 16 - po 8 w obu kategoriach.

Troje Wnioskodawców postanowiło połączyć swoje wnioski, które dotyczyły tej samej sprawy - wybiegu dla psów - argumentując, iż chodzi tylko o inicjatywę, a nie osobistą wygraną. Tak samo postąpiło dwoje Wnioskodawców dla wsi Pętkowo. Ostatecznie Zespół postanowił odrzucić 4 projekty ze względu na niezgodność z Regulaminem.

Wnioskodawcy mają teraz dwa tygodnie czasu na przekonywanie Mieszkańców do swojego pomysłu. Głosowanie odbędzie się w Wydziale Spraw Obywatelskich w Ratuszu w dniach 12-15 października od godz. 7:00 do 18:00 codziennie. W tym roku głosujący mogą oddać 2 głosy - po jednym w każdej z kategorii: wieś i miasto.

Poniżej lista zakwalifikowanych wniosków wraz z numerami oraz odrzucone propozycje wraz z argumentacją.

Projekty Wiejskie - pobierz

Projekty Miejskie - pobierz

Lodowisko (wynajem okres zimowy); Grzegorz Posała; 350 tys. zł; Park Planty – Wniosek został odrzucony ze względu na niespełnienie koniecznego warunku ujętego w §3 pkt 6 wraz z §3 pkt 2 lit. f). Mówi on, że realizacja projektu musi nastąpić w jednym roku budżetowym. Koszt wypożyczenia lodowiska nanosi obowiązek ogłoszenia przetargu. Po jego rozstrzygnięciu realizacja inwestycji rozłożyłaby się na lata 2017-2018, a więc trwałaby 2 lata budżetowe.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Kosynierów do Jarosławca, wraz z utworzeniem nowych progów zwalniających; Katarzyna Gołuch; 350 tys. zł; ul. Kosynierów – Wniosek został odrzucony ze względu na niespełnienie koniecznych warunków ujętych w §3 pkt 6 w §3 pkt 2 lit. d) i e) wraz z §1 pkt 6. Pierwszy mówi o kosztach rzeczywistych. Wnioskodawca przeznaczył na inwestycję 350 tys. zł. Rzeczywista wycena takiej przebudowy wynosi ok. 900 tys. zł. Ponadto nie wszystkie działki, na których inwestycja miałaby przebiegać, są własnością Gminy Środa Wielkopolska.

 „Złota Rączka dla seniorów średzkich”; Rada Seniorów w Środzie Wielkopolskiej; 25 tys. zł; Gmina Środa Wielkopolska – Wniosek został odrzucony ze względu na niespełnienie koniecznego warunku ujętego w §3 pkt 6 wraz z §3 pkt 2 lit. b) i e). Pierwszy mówi, że realizacja projektu musi być zgodna z zakresem zadań własnych gminy. Gminy nie mogą przeprowadzać inwestycji dla osób prywatnych. Z kolei drugim warunkiem jest konieczność przeprowadzenia inicjatywy na terenie należącym do Gminy Środa Wielkopolska. Skreśla to wszelkie mieszkania prywatne. Natomiast budynki stanowiące własność Gminy Środa administruje Lider Usług Komunalno-Samorządowych, którego zadaniem jest m. in. przeprowadzanie napraw w lokalach.

Plac zabaw dla dzieci; Małgorzata Wojciechowska; 20 tys. zł; Pierzchno – Wniosek został odrzucony ze względu na niespełnienie koniecznego warunku ujętego w §3 pkt 6 wraz z §3 pkt 2 lit. d) oraz §1 pkt 6. Mówi on, że realizacja projektu musi nastąpić na terenie stanowiącym własność Gminy Środa Wielkopolska. W Pierzchnie taki teren nie istnieje, stąd konieczność odrzucenia wniosku.

Otwarcie wniosków ŚBO 2018

18 września Zespół Budżetu Obywatelskiego spotkał się, by komisyjnie otworzyć zamknięte koperty z wnioskami. Do Urzędu wpłynęły 23 projekty: 13 miejskich i 10 wiejskich. Wśród składanych pomysłów dla miasta znalazły się: 3 wybiegi dla psów, doposażenie OSP, lodowisko, strefa rekreacyjna, akademia gotowania, nasadzenia drzew, ścieżki rowerowe i chodniki, fontanna na Starym Rynku, inteligentne Eko-Ławki z Wi-fi i ładowarką, ciuchcia miejska, „Złota rączka”. Mieszkańcy sołectw składali natomiast wnioski o: budowę i  doposażenie boiska, place zabaw, doposażenie OSP, ścieżkę rowerową i chodniki, oświetlenie uliczne i dodatkowe kursy komunikacji publicznej.

Zespół zweryfikuje zgłoszone projekty w czwartek 20 września w godzinach popołudniowych. Kryterium decydującym o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku będzie m. in.: ocena formalna, koszt rzeczywisty projektu czy stan własności miejsca (zgodnie z regulaminem – inwestycja musi być przeprowadzona na terenie gminnym). Zespół, w przypadku niejasności, wezwie Wnioskodawców do uzupełnienia bądź sprecyzowania wniosku. W przypadku braku uzupełnienia wniosku do 29 września, projekt zostaje odrzucony. Najpóźniej 1 października na witrynie Urzędu Miejskiego w zakładce Budżet Obywatelski oraz na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego zamieszczony zostanie spis wniosków z nadanymi numerami.

WYNIKI GŁOSOWANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

  Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania 25 904
  Liczba otrzymanych kart do głosowania 3000
  Nie wykorzystano kart do głosowania 1388
  Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 1612
  Liczba kart wyjętych z urny 1612
  Liczba kart ważnych 1612
  Liczba kart nieważnych 0
  Liczba głosów nieważnych 9
     
     
     
Nr wniosku Treść wniosku Liczba głosów
W23 Wielopoziomowy plac zabaw z elementami zjazdu linowego nad jeziorem średzkim 323
W13 Ławeczka księdza kanonika Wojciecha Raczkowskiego (naturalnej wielkości postaci) 150
W17 Dystrybutory darmowej wody mineralnej w szkołach miejskich i wiejskich oraz miejscach użyteczności publicznej na terenie Gminy Środa Wlkp. 136
W1 Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora 127
W21 Średzka Senioriada 2017 92
W8 Poprawa wizerunku Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej dla potrzeb seniorów poprzez zagospodarowanie terenu przed Domem oraz naprawę elewacji frontowej 82
W2 Przebudowa boisk do siatkówki plażowej nad jeziorem 73
W6 Doposażenie boiska piłkarskiego do gry w piłkę nożną w Topoli. Poprzez wykonanie ogrodzneia 73
W10 Ochotnicy Są Pomocni - BEZPIECZNA GMINA 72
W20 Budowa drogi asfaltowej we wsi Dębicz 69
W22 Zatoczka dla autobusów przy szkole w Starkówcu Piątkowskim z placem zieleni 58
W3 Budowa świetlicy w Winnej Górze 48
W18 Wiejskie Centrum Sportu, Rekreacji i Kultury im. Hoffmanów, budynek byłej szkoły, świetlica i teren przyległy (siedziba CIS Jarosławiec) 46
W9 Budowa pomnika Polski Walczącej na rondzie Żołnierzy Niezłomnych 42
W11 OSIEDLOWY RAJ pas zieleni (równoległy) graniczący z ul. Olimpijską pomiędzy garażami a blokami 38
W7 Plac zabaw dla dzieci (okolice Ronda Reagana, droga w stronę Kostrzyna, istniejące mało używane boisko 36
W19 Rewitalizacja placu zabaw i boiska przy ul. Juliana Tuwima 36
W12 Wykonanie profesjonalnego zadaszenia kortu tenisowego nad średzkim jeziorem 34
W15 Projekt i wykonanie "Zieleni" oraz wyposażenie w elementy małej architektury ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Poselskiej (I etap - od ul. Kościuszki do ul. Sportowej) 24
W16 antyKOMAR - regularna dezynsekcja przeciwko komarom, meszkom, muchom, kleszczom, itp., prowadzona na obszarze zielonych miejsc publicznych, służących rekreacji oraz uprawianiu sportu, tj. parki, skwery, okolice placów zabaw, boisk czy rejonu jeziora 21
W5 Symboliczna rekonstrukcja murów miejskich z okresu średniowiecza 12
W4 Doposażenie, ogrodzenie placu zabaw ul. Harcerska 14 B koło bloków POM 7
W14 Podnoszenie poziomu kultury fizycznej i sportu mieszkańców naszej Gminy (plac zabaw i rekreacji w Chudzicach) 4
  Razem: 1612
Licznik odwiedzin1